Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Informacja o dostępności strony internetowej i dostępności architektonicznej.

Ostatnia aktualizacja dnia 31.03.2024r.

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sp2.sulechow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:31.03.2024r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  • Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter informacyjny i promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.


Wyłączenia:

  • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

  • Oświadczenie sporządzono: 2020-09-23
    Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-09-23

  • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest sekretarz szkoły, mail: sp2@jog.sulechow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 684595939 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić do Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)

Żądanie powinno zawierać:

1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.

2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.

3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.


Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie; 1 Maja ; 66-100 Sulechów lub za pomocą e-mail: sp2@jog.sulechow.pl. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie, ul. 1 maja 7, 66-100 Sulechów

Do budynku prowadzą 4 wejścia: 2 wejścia od ulicy 1 Maja i 2 wejścia od ulicy Żeromskiego. Wszystkie główne wejścia do budynku poprzedzone są schodami bez podjazdu dla niepełnosprawnych. . Przy wejściach głównych od strony 1 Maja znajduje się osoba z obsługi, która w razie potrzeby zorganizuje pomoc osobie mającej trudności w pokonaniu schodów i poruszaniu się.

Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 684595939.

Przy wejściu głównym i wejściu od Żeromskiego jest zainstalowany dzwonek.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

W szkole jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Przy szkole nie ma miejsc parkingowych oznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: obecnie brak dostępności tłumacza języka
migowego na miejscu i online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Aplikacje mobilne

Brak

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526
Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Dz.U. z 2019 r. poz. 848

wstecz