Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Kodeks Ucznia

Każdy uczeń w szkole ma prawo do:
 1. opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
 2. maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
 3. indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
 4. pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
 5. zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
 6. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania;
 7. życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
 8. reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
 9. realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
 10. indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
 11. korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
 12. korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 13. korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;
 14. wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;
 15. zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
 16. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
 17. wypoczynku podczas weekendów, przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;
 18. do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
 19. być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu
 20. składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych; w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych;
 21. składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców;
 22. uzyskania informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych (rocznych) na tydzień, a o ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;
 23. poprawy ocen śródrocznych w terminie i w sposób ustalony z nauczycielem przedmiotu a jednej z ocen rocznych (końcowych) na egzaminie poprawkowym z wyjątkiem klasy programowo najwyższej.

Uczeń ma obowiązek:
 1. przestrzegać postanowień zawartych w statucie;
 2. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
 3. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia
 4. w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
 5. bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;
 6. przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:
  a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
  b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
  c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
 7. troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;
 8. przychodzić do szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu;
 9. przychodzić na lekcje i inne zajęcia punktualnie
 10. usprawiedliwiać nieobecności wg zasad ustalonych w statucie;
 11. uczestniczyć w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
 12. dbać o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
 13. stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
 14. dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów,
 15. wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
 16. pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;
 17. przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury.

  Uczennicy/uczniowi nie wolno:
 1. przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
 2. wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
 3. wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
 4. palić papierosy na terenie szkoły i w jej pobliżu;
 5. wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;
 6. spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych;
 7. nosić zbyt krótkich spódnic, strojów odkrywających biodra, brzuch, ramiona oraz strojów z dużymi dekoltami;
 8. używać obuwia sportowego typu korki na zajęciach wychowania fizycznego;
 9. farbować włosów;
 10. stosować makijażu;
 11. malować paznokci;
 12. nosić dużej ilości biżuterii;
 13. nosić odzież z wulgarnymi wyrażeniami, przekleństwami (w tym również w językach obcych), z symbolami zakazanych substancji i używek (np. marihuany, dopalaczy), nawołujących do przemocy lub nietolerancji;
 14. zasłaniać głowę kapturem na terenie szkoły i wewnątrz budynku szkolnego;
 15. rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych;
 16. używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły;
 17. zapraszać obce osoby do szkoły.

Zobacz również Statut Szkoływstecz
Najnowsza galeria zdjęć
Kalendarz wydarzeń
Maj 2024
Pn
Wt
Sr
Cz
Pi
So
Ni