Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Procedura postępowania w sytuacji próby odebrania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie

Załącznik nr 1

do zarządzenia dyrektora nr 2/2018 z dnia 12.06.2018r.


Procedura postępowania w sytuacji próby odebrania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487),

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1782).


 1. Pracownikowi pedagogicznemu lub niepedagogicznemu szkoły nie wolno wydać dziecka osobie, wobec, której ma uzasadnione podejrzenie o byciu pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 2. Nauczyciel/opiekun/inny pracownik jest zobowiązany w pierwszej kolejności do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i w miarę możliwości odseparowania go od nietrzeźwego rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej do odbioru.

 3. O fakcie zgłoszenia się nietrzeźwego rodzica/opiekuna prawnego nauczyciel lub inny pracownik niezwłocznie zawiadamia pedagoga szkoły.

 4. Jeżeli osoba podejrzewana o spożycie alkoholu lub narkotyków twierdzi, że podejrzenia nauczyciela są bezzasadne, dyrektor szkoły/pedagog ma prawo wezwać policję w celu przeprowadzenia badania pod kątem trzeźwości.

 5. Jeżeli osoba nietrzeźwa zachowuje się agresywnie i stwarza zagrożenie dla nauczyciela i dzieci, dyrektor szkoły ma prawo wezwać policję.

 6. Nauczyciel lub pedagog powiadamia drugiego z rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji i konieczności osobistego zgłoszenia się po dziecko lub zgłoszenia się osoby wcześniej pisemnie upoważnionej.

 7. Jeżeli nie ma możliwości kontaktu z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru dziecka, nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji. Dyrektor podejmuje decyzję, co do dalszego postępowania z uwzględnieniem:
  - decyzji o ponownej próbie skontaktowania się z osobami mogącymi odebrać dziecko; w tym czasie dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela,

  - w przypadku wyczerpania wszelkich możliwości odbioru dziecka przez rodzica lub osobę upoważnioną dyrektor podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji, która przejmuje opiekę nad dzieckiem

 8. Po zaistniałym zdarzeniu nauczyciel oraz pedagog sporządzają notatkę służbową.

 9. Po zdarzeniu pedagog szkoły przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w procedurach bezpieczeństwa dziecka w szkole. Ze spotkania sporządzona zostaje notatka służbowa.

 10. Gdy sytuacja zgłaszania się rodzica/opiekuna prawnego po dziecko w stanie wskazującym na spożycie alkoholu powtarza się, dyrektor szkoły pisemnie informuje Policję i/lub Ośrodek Pomocy Społecznej i/lub Wydział Rodzinnego Sądu Rejonowego.

 11. Nauczyciel, nawet po jednorazowym incydencie stawienia się nietrzeźwego rodzica/opiekuna prawnego, zobowiązany jest do bacznej obserwacji sytuacji rodzinnej dziecka i w razie potrzeby informowania pedagoga/psychologa oraz dyrektora w celu podjęcia decyzji o kolejnych krokach.

A.H-K,R.H
wstecz
Najnowsza galeria zdjęć
Kalendarz wydarzeń
Maj 2024
Pn
Wt
Sr
Cz
Pi
So
Ni