Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych

Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych
w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie


Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych na prośbę rodzica:

1. Ucznia można zwolnić na pisemną prośbę rodziców odnotowaną w zeszycie kontaktów z wychowawcą lub dzienniku elektronicznym Librus. Rodzic zobowiązany jest do uzasadnienia przyczyny zwolnienia i odnotowuje w nim swoją odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do dom.Zwolnienia na luźnych kartkach nie będą respektowane.

2. Prośbę o zwolnienie uczeń powinien pokazać wychowawcy zaraz po przyjściu do szkoły.Jeżeli wychowawca w danym dniu jest nieobecny, uczeń zgłasza się do pedagoga szkoły.

3. Wychowawca/pedagog podejmuje decyzję o zwolnieniu.

4. Wychowawca/pedagog może odmówić zwolnienia ucznia, jeżeli wie, że zagraża to realizacji obowiązku   szkolnego (poniżej 50% obecności na zajęciach szkolnych).

5. Wychowawca/pedagog może także  odmówić zwolnienia, jeżeli uzna, że uczeń sam napisał prośbę i sfałszował podpis rodzica.

6. W razie wątpliwości, co do zasadności zwolnienia, autentyczności wpisanej do zeszytu prośby i podpisu rodzica wychowawca/pedagog powinien to zweryfikować poprzez jak najszybszy kontakt z rodzicami, zanim wyrazi zgodę na nieobecność ucznia na zajęciach.

7. Pedagog wysyła informację o zwolnieniu z zajęć Librusem do wychowawcy.

8. Rodzice mogą przyjść do szkoły i osobiście poprosić wychowawcę/pedagoga o zwolnienie dziecka, wychowawca odnotowuje to w dzienniku w zakładce:  kontakty z rodzicami.

9. W wyjątkowych sytuacjach zwolnienie z zajęć może nastąpić telefonicznie.

10. Wszystkie wpisane w zeszycie prośby rodziców o zwolnienia z zajęć powinny być weryfikowane przez rodziców podczas zebrań organizowanych przez wychowawcę klasy.

11. Uczniowie mogą być zwalniani do domu z pierwszych i ostatnich zajęć lekcyjnych w przypadku nieobecności nauczyciela, jeżeli wychowawca uzyskał wcześniej pisemną zgodę  rodzica.

Zasady zwalniania uczniów na ich prośbę z powodu złego samopoczucia:

1. Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu musi być poważnie potraktowana i zobowiązuje nauczyciela do udzielenia mu pomocy

2. Zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być połączone z:

  • zapewnieniem uczniowi pomocy medycznej w zakresie możliwości szkoły;
  • powiadomieniem sekretariatu szkoły o zdarzeniu;
  • powiadomieniem rodziców ucznia o złym samopoczuciu dziecka i skonsultowaniem z nimi wszystkich działań.

3. Nauczyciel kieruje chore dziecko pod opiekę pielęgniarki szkolnej, która decyduje czy uczeń może zostać w szkole.

4. W przypadku stwierdzenia przez pielęgniarkę, iż złe samopoczucie jest uzasadnione dolegliwością, sekretariat powiadamia rodziców telefonicznie i prosi o przybycie do szkoły.

5. Wychowawca odnotowuje fakt zwolnienia ucznia w dzienniku, w zakładce: kontakty z rodzicami.

6. Do czasu przybycia rodziców uczeń pozostaje pod opieką osoby dorosłej.

7.  W sytuacji, gdy pielęgniarka jest nieobecna w szkole sekretariat telefonicznie kontaktuje się z rodzicami i wspólnie podejmują decyzję o zwolnieniu ucznia.

8. W przypadku wyrażenia zgody przez rodziców na samodzielny powrót dziecka do  domu rodzic zobowiązany jest potwierdzić telefonicznie jego dojście  do  domu.

opracowanie: R. Hrynkiewicz, A. Hunczak-Kielarska, M. Morawińska
wstecz
Najnowsza galeria zdjęć
Kalendarz wydarzeń
Maj 2024
Pn
Wt
Sr
Cz
Pi
So
Ni