Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Regulamin Wypożyczania Darmowych Podręczników


REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW DARMOWYCH

 

1. Szkoła bezpłatnie wypożycza uczniom podręczniki do zajęć edukacyjnych i użycza materiały edukacyjne (zeszyty ćwiczeń, płyty CD dołączone do podręcznika):

a) podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom szkoły nie później, niż do końca września danego roku szkolnego,

b) wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

2. Podręczniki należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem:

a) Wypożyczający powinien w momencie wypożyczania zwrócić uwagę na stan
podręcznika a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy
lub nauczycielowi bibliotekarzowi.

b) Uczeń jest zobowiązany:

- do przechowywania podręcznika w okładce foliowej (ale nie samoprzylepnej!),

- do podpisania podręcznika swoim imieniem, nazwiskiem i klasą (podręcznik należy opatrzyć nalepką lub wpisać swoje dane na wkładce wewnątrz podręcznika),

- do chronienia podręcznika przed zniszczeniem,

- do niezwłocznego zgłaszania niezawinionych uszkodzeń,

- do samodzielnego naprawienia drobnych uszkodzeń użytkowania,

- do chronienia podręcznika przed zagubieniem,

- do chronienia podręcznika przez zalaniem lub poplamieniem.

c) Uczniowi nie wolno:

- pisać długopisem lub korektorem na kartkach podręcznika,

- zakreślać i podkreślać tekstu pisakami,

- zaginać rogów kartek,

- rysować,

- wyrywać kartek,

- rzucać podręcznikiem,

- narażać na odkształcenia.

3. Podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej:

a) po zakończeniu zajęć najpóźniej do dnia 20 czerwca danego roku szkolnego,

b) po egzaminie klasyfikacyjnym, sprawdzającym lub poprawkowym, nie później, niż do 05 września nowego roku szkolnego,

c) z kartą obiegową w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów,

d) z kartą obiegową w przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły.

4. Zwrot podręczników i rozliczenie się z biblioteką jest warunkiem otrzymania przez ucznia kompletu podręczników na kolejny rok szkolny.

5. W przypadku zagubienia podręcznika, znacznego zużycia (wykraczającego poza jego zwykłe używanie) bądź jego zniszczenia, rodzice ucznia (prawni opiekunowie) są zobowiązani do poinformowania o tym wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza oraz
do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.

a) Cena podręcznika ustalana jest przez nauczyciela bibliotekarza na podstawie dokumentów dotacji MEN i faktur zakupu,

b) zwrot kosztów, o których mowa w ust. 5, dokonuje się w bibliotece szkolnej.

6. Zeszyty ćwiczeń użyczone uczniom nie podlegają zwrotowi.

7. Regulamin obowiązuje od roku szkolnego 2023/2024 i obowiązuje wszystkich uczniów.
wstecz
Najnowsza galeria zdjęć
Kalendarz wydarzeń
Maj 2024
Pn
Wt
Sr
Cz
Pi
So
Ni