Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Nabór 2017/2018 - klasy I

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klasy I szkoły podstawowej
w szkołach dla których organem prowadzącym
jest Gmina Sulechów w roku 2017/2018.


Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku
o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 3 kwietnia do 25 kwietnia 2017r.

od 16 do 19 maja 2017 r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

do 14 kwietnia 2017 r.

do 22 maja 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

do 20 kwietnia 2017 r.

do 23 maja 2017 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26 do 28 kwietnia 2017 r.

do 24 maja 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

8 maja 2017 r.

25 maja 2017 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcie
w postaci pisemnego oświadczenia

do 12 maja 2017 r.

do 29 maja 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

15 maja 2017 r.

do 31 maja 2017 r.

Kryteria rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych na wolne miejsca dzieci spoza obwodu danej szkoły
oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów


Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

Kontynuacja nauki języka obcego

10

oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

Przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny zamieszkuje na terenie Gminy Sulechów i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym dla mieszkańców Gminy Sulechów urzędzie skarbowym lub opłaca podatek rolny w Gminie Sulechów

10

oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

Kontynuacja uczestnictwa w zajęciach sportowych

10

oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia

5

oświadczenia rodziców/opiekunów prawnychKARTA ZAPISU kl I

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICYwstecz