Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Średnia ocen na poszczególne oceny szkolne:

  • Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią poniżej 1,60
  • Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią pomiędzy 1,60 ÷ 2,65
  • Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią pomiędzy 2,66 ÷ 3,65
  • Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią pomiędzy 3,66 ÷ 4,65
  • Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią pomiędzy 4,66 ÷ 5,15
  • Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią powyżej 5,15 oraz uzyskał bardzo dobrą ocenę semestralną (roczną) wynikającą ze średniej arytmetycznej ważonej lub uzyskał bardzo dobre wyniki w zawodach przedmiotowych dowolnego stopnia (jeżeli zakres tematyczny konkursu wykraczał poza obowiązujący w danej klasie program nauczania i poziomem trudności go przewyższał).


Przedmiotowe Zasady Oceniania

Aneks do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania – nauczanie zdalne w SP2 Sulechów

Wychowanie fizyczne


wstecz
Najnowsza galeria zdjęć
Kalendarz wydarzeń
Kwiecień 2021
Pn
Wt
Sr
Cz
Pi
So
Ni