Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Regulamin Wypożyczania Darmowych Podręczników


Regulamin
Wypożyczania Darmowych Podręczników

 

1. Szkoła bezpłatnie wypożycza uczniom podręczniki do zajęć edukacyjnych i użycza materiały edukacyjne ( zeszyty ćwiczeń, płyty CD dołączone do podręcznika):

a) podręczniki i  materiały edukacyjne są wypożyczane  uczniom szkoły nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego,

b) wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

 

2. Podręczniki należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.

a) Wypożyczający powinien w momencie wypożyczania zwrócić uwagę na stan podręcznika a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub nauczycielowi bibliotekarzowi.

b) Uczeń jest zobowiązany:

 • do  przechowywania  podręcznika w okładce  foliowej,
 • do podpisania podręcznika swoim imieniem, nazwiskiem i klasą (podręcznik należy opatrzyć nalepką lub wpisać swoje dane na wkładce wewnątrz podręcznika),
 • do chronienia  podręcznika  przed zniszczeniem,
 • do niezwłocznego zgłaszania niezawinionych uszkodzeń,
 • do samodzielnego naprawienia drobnych uszkodzeń  powstałych w trakcie użytkowania,
 • do chronienia podręcznika przed zagubieniem,
 • do chronienia podręcznika przez zalaniem lub poplamieniem.

c) Uczniowi nie wolno:

 • pisać długopisem lub korektorem na kartkach podręcznika,
 • zakreślać i podkreślać tekstu  pisakami,
 • zaginać rogów kartek,
 • rysować,
 • wyrywać kartek,
 •  rzucać podręcznikiem,
 • narażać na odkształcenia.

 

3. Podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej:

a) po zakończeniu zajęć najpóźniej do dnia 20 czerwca danego roku szkolnego,

b) po egzaminie klasyfikacyjnym, sprawdzającym lub poprawkowym, nie później, niż do5 września  nowego  roku szkolnego,

c) z karta obiegową w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów,

d) z kartą obiegową w przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły.

4. Zwrot podręczników i rozliczenie się z biblioteką  jest warunkiem otrzymania przez ucznia kompletu podręczników  na  kolejny rok szkolny.

5. W przypadku zagubienia podręcznika, znacznego zużycia (wykraczającego poza jego zwykłe używanie) bądź jego zniszczenia, rodzice ucznia (prawni opiekunowie) są zobowiązani do poinformowania o tym wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza oraz
do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.

6. Cena podręcznika ustalana jest przez nauczyciela bibliotekarza na podstawie dokumentów   
dotacji MEN i  faktur zakupu:

a) zwrot kosztów,   o których mowa w ust. 5,  dokonuje się na konto szkoły w dziale księgowym,

b) dowód wpłaty przedkłada się nauczycielowi bibliotekarzowi,

c) zapisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

7. Zeszyty ćwiczeń użyczone uczniom nie podlegają zwrotowi.

8. Regulamin obowiązuje od roku szkolnego 2015/2016 i dotyczy:

a) w roku szkolnym 2015/2016 – uczniów klas I,

b) w roku szkolnym 2016/2017- uczniów klas I i II,

c) w roku szkolnym 2017/2018 i kolejnych – uczniów  wszystkich klas  gimnazjum. 

 

 

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Ewa Łysień

 

 

31.08. 2015

Oprac.: naucz. bibliotekarz IG
wstecz
Najnowsza galeria zdjęć
Kalendarz wydarzeń
Kwiecień 2021
Pn
Wt
Sr
Cz
Pi
So
Ni