Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Regulamin samorządu uczniowskiego


Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II
w Sulechowie


I. Postanowienia ogólne

§ 1

W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej "Samorządem". Władzami Samorządu Uczniowskiego są
 1. szczeblu klas: samorządy Klasowe
 2. na szczeblu szkoły: samorząd Szkoły


§ 2

Cele i zadania Samorządu Szkoły:

Główne zadania Samorządu to:
 1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych,
 2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji zadań szkoły,
 3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność szkoły,
 4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły,
 5. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia,
 6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.


§ 3

Zasady wybierania organów Samorządu określa odrębny regulamin dołączony w formie aneksu do regulaminu Samorządu Szkolnego. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

§ 4

Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

§ 5

Samorząd ma prawo do przedstawiania Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi opinii we wszystkich sprawach szkoły i wniosków dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, tj.:
 1. prawa do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 2. prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem
 3. prawo do posiadania organu dbającego o prawidłowe przestrzeganie praw ucznia, zwanego dalej Rzecznikiem Uczniowskim,
 4. prawo do posiadania Uczniowskiego Organu Sprawiedliwości, zwanego dalej Sądem Uczniowskim.

§ 6

Organem informującym o pracy Samorządu jest gazetka ścienna, tablica na holu szkoły oraz strona internetowa.

II. Organy Samorządu Szkolnego

§ 7

Samorząd Szkolny wybiera swoje władze:
 • przewodniczącego
 • zastępcę
 • skarbnika
 • sekretarza
 • członków poszczególnych sekcji (z wyjątkiem sytuacji, kiedy Samorząd Szkolny dobrowolnie zobowiązuje się w równej mierze przejąć obowiązki poszczególnych sekcji)

§ 8

Kadencja organów Samorządu trwa rok. Wybory odbywają się we wrześniu. Wybory do Samorządu Szkolnego poprzedza kampania wyborcza

§ 9

Uchwały Samorządu Szkolnego podejmuje się zwykłą większością głosów.

III. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego


§ 10

Samorząd może uzyskiwać dochody :
 • ze sprzedaży wyrobów cukierniczych, loterii fantowej, biletów wstępu itp.
 • ze środków przekazanych przez sponsorów
 • z dobrowolnych składek uczniów.


IV. Dokumentacja Samorządu Szkolnego

§ 11

Dokumentację Samorządu Szkolnego tworzą:
regulamin samorządu, protokoły, roczne plany pracy, sprawozdania końcoworoczne z pracy samorządu.


V. Zadania Opiekuna Samorządu Szkolnego

§ 12

Samorządem może opiekować się więcej niż jeden nauczyciel.

§ 13

Kadencja Opiekuna trwa jeden rok.

§ 14

Główne zadania opiekuna Samorządu Szkolnego to:
 • służenie swoją pomocą i doświadczeniem w pracy samorządu
 • monitorowanie prac samorządu - dbanie by były one zgodne ze statutem szkoły
 • pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobieganie konfliktom


STRUKTURA WEWNĘTRZNA SAMORZĄDU SZKOLNEGO
PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU:
 1. Przewodniczący Samorządu jest głównym reprezentantem ogółu uczniów, koordynuje działania i współpracuje z Dyrektorem i opiekunami Samorządu.
 2. Pełni funkcję łącznika między uczniami a nauczycielami i społecznością lokalną.
 3. Angażuje jak największą grupę uczniów do pracy na rzecz Samorządu.
 4. Planuje i prowadzi zebrania Samorządu
 5. Kadencja Przewodniczącego trwa jeden rok.
 6. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji.


WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU
 1. Członkowie Samorządu wybierają spośród siebie w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym Przewodniczącego Samorządu i jego zastępcę .
 2. Wybory przeprowadzane są pod nadzorem nauczycieli pełniących obowiązki opiekunów Samorządu.


ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
 1. Jest prawą ręką Przewodniczącego.
 2. W czasie nieobecności Przewodniczącego pełni jego obowiązki.
 3. Kadencja Zastępcy Przewodniczącego Samorządu trwa rok.
 4. Zastępca Przewodniczącego Samorządu z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji


SEKRETARZ

Sekretarz powoływany jest przez Samorząd na jednoroczną kadencję.

Sekretarz:

 1. protokołuje zebrania, wybory, konkursy itp.
 2. odpowiada za dostarczenie protokołów osobom zainteresowanym,
 3. prowadzi korespondencję,
 4. zbiera pisemne wnioski uczniów napływające do Samorządu.

W uzasadnionych przypadkach Sekretarz może podać się do dymisji przed końcem kadencji lub zostać odwołany przez Samorząd lub jego opiekunów. W takim przypadku Samorząd powołuje nowego Sekretarza. Istnieje możliwość, iż początkowo rolę Sekretarza może pełnić Opiekun SU.

SKARBNIK

Skarbnik powoływany jest przez Samorząd na jednoroczną kadencję.

Skarbnik:

 1. prowadzi dokładny zapis wszystkich operacji finansowych,
 2. informuje opiekunów Samorządu o stanie kasy, wpływach i wydatkach
 3. gromadzi rachunki
 4. ponosi odpowiedzialność za zebrane pieniądze

W uzasadnionych przypadkach Skarbnik może podać się do dymisji przed końcem kadencji lub zostać odwołany przez Samorząd lub jego opiekunów. W takim przypadku Samorząd powołuje nowego Skarbnika. Istnieje możliwość, iż początkowo rolę Sekretarza może pełnić Opiekun SU.

OPRACOWANIE:

Agnieszka Lorenc, Marta Muchawstecz
Najnowsza galeria zdjęć
Kalendarz wydarzeń
Kwiecień 2021
Pn
Wt
Sr
Cz
Pi
So
Ni